Jump to content

aventador

Members
 • Posts

  0
 • Joined

 • Last visited

About aventador

 • Birthday 02/15/1994

aventador's Achievements

BSBH Mite

BSBH Mite (1/14)

10

Reputation

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn luật dịch vụ kế to?n gi? rẻ trung t?m kế to?n ta c? những người n?o. Ngươi đo?n ti?n sinh trả lời ra sao?

  T?o Bằng cười khổ n?i:

  -Chuyện n?y sao ta c? thể đo?n được?

  -Hắc hắc, ti?n sinh n?i năm xưa, tổ ti?n ch?ng ta cũng l? một nh?n vật đại danh lừng lẫy thi?n hạ.

  -A?

  -Ch?nh l? T?o Tham, T?o Thừa tướng!

  T?o Bằng vừa nghe thấy đ? ng?y người.

  -Ai cơ?

  -Ch?nh l? T?o thừa tướng, T?o Tham của thời Hưng H?n ấy.

  -Tổ ti?n ch?ng ta l? T?o Tham ư?

  T?o Bằng kh?ng k?m được vội hỏi:

  -Tỷ, tỷ kh?ng lầm chứ?

  -Sao ta c? thể nhớ lầm được? Ti?n sinh n?i cha ch?ng ta l? ch?u cố của đệ của T?o thừa tướng, c?n người ch?nh l? con ch?u ch?u đời thứ m

 2. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ta có những người nào. Ngươi đoán tiên sinh trả lời ra sao?

  Tào Bằng cười khổ nói:

  -Chuyện này sao ta có thể đoán được?

  -Hắc hắc, tiên sinh nói năm xưa, tổ tiên chúng ta cũng là một nhân vật đại danh lừng lẫy thiên hạ.

  -A?

  -Chính là Tào Tham, Tào Thừa tướng!

  Tào Bằng vừa nghe thấy đã ngây người.

  -Ai cơ?

  -Chính là Tào thừa tướng, Tào Tham của thời Hưng Hán ấy.

  -Tổ tiên chúng ta là Tào Tham ư?

  Tào Bằng không kìm được vội hỏi:

  -Tỷ, tỷ không lầm chứ?

  -Sao ta có thể nhớ lầm được? Tiên sinh nói cha chúng ta là cháu cố của đệ của Tào thừa tướng, còn người chính là con cháu cháu đời thứ m

 3. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn luật dịch vụ kế to?n gi? rẻ trung t?m kế to?n khi ngươi trưởng th?nh rồi, th?nh trụ cột gia đ?nh, cha mới c? thể cho ngươi biết. Nhưng ta đ? từng xem qua gia phả rồi. Hắc hắc, ngươi c?n chưa được xem a.

  -Tỷ từng xem gia phả rồi? Kh?ng phải tỷ kh?ng biết chữ sao?

  T?o Nam vừa nghe thấy, nhất thời giận dữ, giơ tay g? nhẹ l?n đầu T?o Bằng.

  -Ta tuy kh?ng biết chữ nhưng chẳng lẽ lại kh?ng thể hỏi người kh?c sao?

  -Hỏi ai?

  T?o Nam khẽ thở d?i, nhẹ giọng n?i:

  -Khi ngươi đầy th?ng, cha dẫn ta đến Vũ ?m mời ti?n sinh điền t?n của ngươi v?o gia phả. L?c đ?, ta ở b?n cạnh xem ti?n sinh viết t?n. Sau đ?, ta liền hỏi ti?n sinh trong gia phả ch?ng

 4. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán khi ngươi trưởng thành rồi, thành trụ cột gia đình, cha mới có thể cho ngươi biết. Nhưng ta đã từng xem qua gia phả rồi. Hắc hắc, ngươi còn chưa được xem a.

  -Tỷ từng xem gia phả rồi? Không phải tỷ không biết chữ sao?

  Tào Nam vừa nghe thấy, nhất thời giận dữ, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Tào Bằng.

  -Ta tuy không biết chữ nhưng chẳng lẽ lại không thể hỏi người khác sao?

  -Hỏi ai?

  Tào Nam khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:

  -Khi ngươi đầy tháng, cha dẫn ta đến Vũ Âm mời tiên sinh điền tên của ngươi vào gia phả. Lúc đó, ta ở bên cạnh xem tiên sinh viết tên. Sau đó, ta liền hỏi tiên sinh trong gia phả chúng

 5. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn luật dịch vụ kế to?n gi? rẻ trung t?m kế to?n h?m nay, ta n?i với l?o phu nh?n về d?ng họ nh? ch?ng ta. L?o phu nh?n n?i, kh?ng chừng ch?ng ta v? Tư kh?ng c? c?ng t?ng với nhau.

  -A?

  T?o Nam n?i:

  -Nhưng ta đ? phản b?c lại l?o phu nh?n ngay rồi.

  -Tỷ n?i thế n?o?

  -Ta n?i, tổ ti?n ch?ng ta chắc chắn kh?ng c?ng t?ng với Tư kh?ng. L?o phu nh?n hỏi nguy?n nh?n, ta liền đem gia phả nh? ch?ng ta cho l?o phu nh?n.

  -Gia phả nh? ch?ng ta?

  T?o Bằng ngẩn ra, buột miệng n?i:

  -Nh? ch?ng ta c? gia phả ư?

  -N?i nhảm, sao c? thể kh?ng c? gia phả được? Chẳng qua l? cha lu?n cất giấu gia phả n?n ngươi kh?ng thấy th?i. Tương lai ngươi c?n d?i, đợi đến

 6. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán hôm nay, ta nói với lão phu nhân về dòng họ nhà chúng ta. Lão phu nhân nói, không chừng chúng ta và Tư không có cùng tông với nhau.

  -A?

  Tào Nam nói:

  -Nhưng ta đã phản bác lại lão phu nhân ngay rồi.

  -Tỷ nói thế nào?

  -Ta nói, tổ tiên chúng ta chắc chắn không cùng tông với Tư không. Lão phu nhân hỏi nguyên nhân, ta liền đem gia phả nhà chúng ta cho lão phu nhân.

  -Gia phả nhà chúng ta?

  Tào Bằng ngẩn ra, buột miệng nói:

  -Nhà chúng ta có gia phả ư?

  -Nói nhảm, sao có thể không có gia phả được? Chẳng qua là cha luôn cất giấu gia phả nên ngươi không thấy thôi. Tương lai ngươi còn dài, đợi đến

 7. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn luật dịch vụ kế to?n gi? rẻ trung t?m kế to?n n ph?i th?m b?o t?m hiểu t?nh h?nh xung quanh.

  L?o phu nh?n dĩ nhi?n sẽ kh?ng ở trong doanh trại được, nhưng đ? c? quan dịch th? dĩ nhi?n mọi người cũng kh?ng cần lo lắng kh?ng c? nơi ở.

  Đ?nh trưởng Thần Đ?nh cung k?nh ngh?nh đ?n l?o phu nh?n v?o dịch đ?nh nghỉ ngơi. Hai người T?o Bằng v? H?m Trạch cũng đang ở dịch đ?nh, phụ tr?ch canh g?c bảo vệ.

  -A Ph?c!

  T?o Bằng vừa thu xếp cho đ?m thủ hạ canh g?c xong liền bị T?o Nam k?o v?o trong ph?ng.

  -Ngươi c? biết h?m nay l?o phu nh?n đ? n?i g? với ta kh?ng?

  -N?i chuyện g??

  T?o Bằng nghi hoặc nh?n T?o Nam, chợt thấy n?ng cười h? h?, n?i:

  -Ng

 8. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán n phái thám báo tìm hiểu tình hình xung quanh.

  Lão phu nhân dĩ nhiên sẽ không ở trong doanh trại được, nhưng đã có quan dịch thì dĩ nhiên mọi người cũng không cần lo lắng không có nơi ở.

  Đình trưởng Thần Đình cung kính nghênh đón lão phu nhân vào dịch đình nghỉ ngơi. Hai người Tào Bằng và Hám Trạch cũng đang ở dịch đình, phụ trách canh gác bảo vệ.

  -A Phúc!

  Tào Bằng vừa thu xếp cho đám thủ hạ canh gác xong liền bị Tào Nam kéo vào trong phòng.

  -Ngươi có biết hôm nay lão phu nhân đã nói gì với ta không?

  -Nói chuyện gì?

  Tào Bằng nghi hoặc nhìn Tào Nam, chợt thấy nàng cười hì hì, nói:

  -Ngày

 9. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn luật dịch vụ kế to?n gi? rẻ trung t?m kế to?n hậm ch? đối với T?o Nam, hắn cũng tận lực che giấu th?n phận của b?, để tr?nh cho T?o Nam sơ xuất m? l?m lộ ra.

  Chung quy lại th? l?o phu nh?n cũng rất coi trọng tỷ đệ T?o Bằng, dọc đường đi rất vui vẻ với mấy người. Nhưng c?ng l? như thế, T?o Bằng c?ng cẩn thận. nguồn

  -Tối nay ch?ng ta ngủ lại Thần Đ?nh.

  -Ngủ lại Thần Đ?nh sao?

  Hạ Hầu ?n tuy kh?ng vừa l?ng nhưng l?o th?i th?i l?c trước đ? c? lệnh. G? d? c? kh?ng đồng ? cũng kh?ng d?m t?y tiện l?m xằng bậy.

  V? vậy, cả đo?n xe liền dừng lại ở quan dịch Thần Đ?nh.

  Cam Ninh v? H?c Chi?u c?ng chỉ huy đội nh?n m? dựng tạm chỗ nghỉ, Hạ Hầu La

 10. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán hậm chí đối với Tào Nam, hắn cũng tận lực che giấu thân phận của bà, để tránh cho Tào Nam sơ xuất mà làm lộ ra.

  Chung quy lại thì lão phu nhân cũng rất coi trọng tỷ đệ Tào Bằng, dọc đường đi rất vui vẻ với mấy người. Nhưng càng là như thế, Tào Bằng càng cẩn thận. nguồn

  -Tối nay chúng ta ngủ lại Thần Đình.

  -Ngủ lại Thần Đình sao?

  Hạ Hầu Ân tuy không vừa lòng nhưng lão thái thái lúc trước đã có lệnh. Gã dù có không đồng ý cũng không dám tùy tiện làm xằng bậy.

  Vì vậy, cả đoàn xe liền dừng lại ở quan dịch Thần Đình.

  Cam Ninh và Hác Chiêu cùng chỉ huy đội nhân mã dựng tạm chỗ nghỉ, Hạ Hầu La

 11. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn luật dịch vụ kế to?n gi? rẻ trung t?m kế to?n ng đi thuận lợi, b?nh an, hơn nữa vượt qua Trần huyện, t?nh h?nh an ninh trật tự cũng chuyển biến tốt hơn nhiều.

  Nhưng T?o Bằng vẫn kh?ng d?m lơi lỏng, tr?i lại c?ng cẩn thận hơn trước.

  Đi đ?m cẩn thận kh?ng bao giờ thừa!

  Kh?ng c? việc g? th? kh?ng sao, đ? c? chuyện th? nhất định l? v? c?ng phiền to?i.

  Huống chi trong đo?n người c?n c? một người l? dưỡng tổ mẫu của T?o Th?o. Năm xưa, T?o Tung bị giết, T?o Th?o đ? tắm m?u Từ Ch?u. M? nay, nếu xảy ra chuyện phiền phức, cả nh? T?o Bằng kh? bảo to?n mạng sống nổi.

  Ngo?i mặt, T?o Bằng vẫn giả bộ như chưa biết th?n phận của Ng? l?o phu nh?n.

  T

 12. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ng đi thuận lợi, bình an, hơn nữa vượt qua Trần huyện, tình hình an ninh trật tự cũng chuyển biến tốt hơn nhiều.

  Nhưng Tào Bằng vẫn không dám lơi lỏng, trái lại càng cẩn thận hơn trước.

  Đi đêm cẩn thận không bao giờ thừa!

  Không có việc gì thì không sao, đã có chuyện thì nhất định là vô cùng phiền toái.

  Huống chi trong đoàn người còn có một người là dưỡng tổ mẫu của Tào Tháo. Năm xưa, Tào Tung bị giết, Tào Tháo đã tắm máu Từ Châu. Mà nay, nếu xảy ra chuyện phiền phức, cả nhà Tào Bằng khó bảo toàn mạng sống nổi.

  Ngoài mặt, Tào Bằng vẫn giả bộ như chưa biết thân phận của Ngô lão phu nhân.

  T

 13. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn luật dịch vụ kế to?n gi? rẻ trung t?m kế to?n p được g?.

  Từ Trần huyện, đo?n xe đi theo đường quan đạo tiến l?n.

  Sau một ng?y đ?m, bọn họ đi qua huyện Trường B?nh, gh? qua Kh?u th?nh (tương ứng với T?y Hoa, gần H? Nam), rồi thẳng hướng đến Hứa Đ?.

  Đến ng?y thứ ba, đo?n xe chạy qua một nơi gọi l? Thần Đ?nh.

  Nơi n?y cũng chỉ c?ch Hứa Đ? hai ng?y đường. Thần Đ?nh ở s?t bi?n giới Trần quận, vượt qua Thần Đ?nh ch?nh l? v?ng đất của quận Cố Xuy?n. Ch?nh x?c m? n?i th? Thần Đ?nh vốn nằm trong khu vực thuộc qu?n Dĩnh Xuy?n, nhưng thuộc quyền quản l? của Cấp huyện. Thần Đ?nh c?ch Cấp huyện chừng s?u, bảy mươi dặm đường.

  Trời đ? về chiều!

  Đườ

 14. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán p được gì.

  Từ Trần huyện, đoàn xe đi theo đường quan đạo tiến lên.

  Sau một ngày đêm, bọn họ đi qua huyện Trường Bình, ghé qua Khâu thành (tương ứng với Tây Hoa, gần Hà Nam), rồi thẳng hướng đến Hứa Đô.

  Đến ngày thứ ba, đoàn xe chạy qua một nơi gọi là Thần Đình.

  Nơi này cũng chỉ cách Hứa Đô hai ngày đường. Thần Đình ở sát biên giới Trần quận, vượt qua Thần Đình chính là vùng đất của quận Cố Xuyên. Chính xác mà nói thì Thần Đình vốn nằm trong khu vực thuộc quân Dĩnh Xuyên, nhưng thuộc quyền quản lý của Cấp huyện. Thần Đình cách Cấp huyện chừng sáu, bảy mươi dặm đường.

  Trời đã về chiều!

  Đườ

 15. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn luật dịch vụ kế to?n gi? rẻ trung t?m kế to?n l? do cảm x?c từ trong l?ng, nguy?n nh?n vốn rất đơn giản.

  Trước đ?y, l?o nương của Hạ Hầu Ch?n c?n sống, n?ng c?n c? chỗ m? dựa v?o. Nhưng hiện tại, mẫu th?n đ? mất, n?ng biến th?nh người th?n c? thế c?. Hạ Hầu Uy?n d? y?u thương n?ng nhưng cũng kh?ng tr?nh khỏi c? l?c kh?ng chu to?n. Hơn nữa, quanh năm suốt th?ng Hạ Hầu Uy?n đều ở b?n ngo?i, người cả ng?y Hạ Hầu Ch?n tiếp x?c l? phu nh?n của Hạ Hầu Uy?n, cũng l? muội muội của Ho?n phu nh?n. Nhưng Hạ Hầu phu nh?n lại lu?n o?n hận Hạ Hầu Ch?n, cuộc sống của n?ng sao c? thể thoải m?i được đ?y?

  Đ?ng tiếc chuyện n?y T?o Bằng cũng kh?ng thể gi?

×
×
 • Create New...