Jump to content

AllaboutBradR

Members
 • Posts

  0
 • Joined

 • Last visited

About AllaboutBradR

 • Birthday 09/15/1989

AllaboutBradR's Achievements

BSBH Newbie

BSBH Newbie (1/14)

10

Reputation

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán như là năm thứ năm Vĩnh Hòa, ta bảy tuổi, lúc đó vẫn còn chưa vào cung…Ha ha, khi đó nhà ta nghèo túng, chính vì thế, ta thường xuyên phải theo mẫu thân ra ruộng làm đồng. Có một năm tình hình rất giống với bât giừo. Sau hai trận mưa lúc trời mới vào xuân thì không còn mưa nữa, mãi cho đến khi vào thu, mùa màng không có mà thu hoạch, rất nhiều người phải chết đói trên hai bờ ruộng. Mẫu thân ta từng nói cho ta một số kỹ thuật, có thể nhìn vào độ ẩm ướt và khô hạn của đất đai để phán đoán lượng mưa nhiều hay ít… Năm ta mười bốn tuổi vào cung đến nay cũng đã gần một giáp rồi. Năm đó, những điều
 2. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn luật dịch vụ kế to?n gi? rẻ trung t?m kế to?n như l? năm thứ năm Vĩnh H?a, ta bảy tuổi, l?c đ? vẫn c?n chưa v?o cung…Ha ha, khi đ? nh? ta ngh?o t?ng, ch?nh v? thế, ta thường xuy?n phải theo mẫu th?n ra ruộng l?m đồng. C? một năm t?nh h?nh rất giống với b?t giừo. Sau hai trận mưa l?c trời mới v?o xu?n th? kh?ng c?n mưa nữa, m?i cho đến khi v?o thu, m?a m?ng kh?ng c? m? thu hoạch, rất nhiều người phải chết đ?i tr?n hai bờ ruộng. Mẫu th?n ta từng n?i cho ta một số kỹ thuật, c? thể nh?n v?o độ ẩm ướt v? kh? hạn của đất đai để ph?n đo?n lượng mưa nhiều hay ?t… Năm ta mười bốn tuổi v?o cung đến nay cũng đ? gần một gi?p rồi. Năm đ?, những điều
 3. On behalf of BlueshirtsBrotherhood, welcome to the forum! We're glad to have you.

   

  Just a couple of things you might want to check out:

   

  We have an introduction thread you may want to post in if you want to introduce yourself to everyone here: <http://www.blueshirtsbrotherhood.com/showthread.php?94-Introduction-Thread-New-Members-Start-Here>

   

  Our forum rules can be accessed from the top of any of our forum sections or via the FAQ's link in the grey navbar above you. Be sure to give them a read when you get the chance.

  <http://www.blueshirtsbrotherhood.com/faq.php?faq=vb3_board_faq#faq_rulebook>

   

  Again, glad to have you on board! Happy posting.

×
×
 • Create New...